+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Regels en aandachtspunten in het energie- en waterrecht

> De oorspronkelijke energiebedrijven met alles in 1 hand (bemeting, levering en transport) zijn uit elkaar getrokken en zijn aparte bedrijven: een vergunninghoudende leverancier, een netbeheerder en een meetbedrijf. De netbeheerder is een lokale monopolist. De netbeheerder mag geen energie leveren.
> De vordering (van de energieleverancier) tot betaling van de koopprijs voor levering van elektriciteit, gas en warmte verjaart in het geval de koper een consument is na twee jaar.
> De vordering (van de netbeheerder) ter zake transport- en aansluitkosten vervalt na twee jaar.
> De vaste lijn in de jurisprudentie van de geschillencommissie Energie en Water (‘methode Vink’ genoemd) ingeval van jarenlang schatten van meterstanden valt als volgt samen te vatten: Het energiebedrijf dient ten minste 1 x in de 3 jaar de meterstanden daadwerkelijk op te nemen. Is dit niet gebeurd en blijkt uit op enig moment kenbaar geworden meterstanden dat meer dan drie jaar achtereen het verbruik te laag is geschat, dan dient het verbruik over alle jaren waarin schatting plaatsvonden te worden herverdeeld. De kosten van levering van energie zijn slechts invorderbaar over de recentste drie jaren.
> Algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de afnemer daarmee heeft ingestemd. Indien met toepassing van algemene voorwaarden is ingestemd, maar die voorwaarden niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld, dan zijn de bepalingen uit die voorwaarden te vernietigen (o.a. door middel van een buitengerechtelijke verklaring).
> Leg meterstanden altijd goed vast. Dat kan bij aanvang van bewoning (na koop of huur) bijvoorbeeld schriftelijk in een opleveringsrapport. Verder kunt u een foto maken van de meterstanden. Het is dan nuttig dat u een krant van de dag waarop u de foto maakt erbij houdt (met de datum leesbaar op de foto), en dat u de meterstand en het meternummer leesbaar op de foto plaatst.
> Ingeval u geen ‘slimme meter’ hebt, is het van belang dat u ervoor zorgt dat u bewijsbaar de meterstanden bij begin en einde van de levering, en tussendoor jaarlijks, hebt doorgegeven. Veelal is het met dat doel het gemakkelijkst om dit online door te geven en te controleren dat u een bevestigingsmail met daarin de doorgegeven meterstanden ontvangt van de leverancier of netbeheer/meetbedrijf.

Hier enige voorbeelden van uitspraken op onderhavig rechtsterrein:
Kantonrechter Haarlem, 28-12-2011, LJN: BV0329 : Nu Oxxio zich bedient van telefonische contractsluiting met voice logs als bewijst, dient zij ervoor zorg te dragen dat ook de –toegestane- mondelinge opzeggingen deugdelijk worden geregistreerd. Enkele betoog van Oxxio dat opzegging onbekend is, baat haar niet. Vergoeding voor energieleveranties uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking in dit geval niet redelijk en schade kan niet zonder meer worden gesteld op factuurbedrag.
Kantonrechter Assen: 15-11-2011, LJN: BU9407 : Extreem hoge elektriciteitsnota: energieleverancier mag het gebruik niet baseren op evident onjuiste meterstanden die de netbeheerder weigert te corrigeren.
Kantonrechter Middelharnis, 14-11-2011, LJN: BU6285 : Koop op afstand, artikel 7:46c tweede lid aanhef en onder a BW, verwijzing in bevestigingsbrief naar productvoorwaarden op achterzijde waarin afkoelingsperiode is vermeld is niet op duidelijke en begrijpelijke wijze. geen ongerechtvaardigde verrijking, omstandigheid dat eiseres te vroeg is begonnen met switchproces komt voor haar eigen rekening en risico.
Rechtbank ‘s-Gravenhage, 05-10-2011, LJN: BU3707: Vraag is of telefonisch een overeenkomst tot energielevering tot stand is gekomen. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke overeenkomst niet tot stand is gekomen, gelet op de inhoud van de opname van een gedeelte van het telefoongesprek, het tempo van het gesprek alsmede hetgeen gedaagde onweersproken heeft gesteld omtrent de inhoud van het gesprek voordat de opname werd gestart. Het bestaan van een overeenkomst kan ook niet worden afgeleid uit het feit dat gedaagde niet heeft gereageerd op door de energiemaatschappij aan haar gezonden brieven. Geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking van gedaagde, nu niet is komen vast te staan dat aan haar energie is geleverd.
Kantonrechter Amsterdam, 20-04-2011, LJN: BU2117: Overeenkomst tot levering gas en elektriciteit. Vordering tot betaling. Beroep van leverancier op actievoorwaarden wordt afgewezen omdat deze niet bij sluiten van de overeenkomst bekend zijn gemaakt. Leverancier heeft mogelijk bijgedragen aan voortijdige beëindiging van overeenkomst, zodat geen aanspraak kan worden gemaakt op opzegvergoeding.