+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Marianne Wiersma

Marianne Wiersma is afgestudeerd in Wijsbegeerte (UVA) en Rechtsgeleerdheid (EUR). Sinds 2004 is zij advocaat. In 2017 was zij mede-oprichter van het kantoor Inigo advocaten en is daar sindsdien werkzaam als partner. Zij is gespecialiseerd in het reguliere vreemdelingenrecht, het migratierechtelijke sociale zekerheidsrecht (Koppelingswet), het inburgeringsrecht en het bestuursprocesrecht. 

De vreemdelingenzaken die zij behandelt gaan onder meer over complexe gezinsherenigingen, over de intrekking en weigering van verlenging van verblijfsvergunningen (bijvoorbeeld op grond van het niet langer voldoen aan de inkomenseis, op grond van gestelde openbare orde-schendingen of op grond van het verstrekken van onjuiste gegevens), over verblijf van kennismigranten en ondernemers, over boetes op grond van de Wet inburgering, over naturalisatie en over vreemdelingenbewaring. In vrijwel al deze zaken speelt het recht van de Europese Unie, dat in veel gevallen meer mogelijkheden biedt dan het nationale recht, een belangrijke rol. Het gaat dan in het bijzonder om de Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG, de Unieburgersrichtlijn 2004/38/EG, de Terugkeerrichtlijn 2008/115, de Langdurig ingezetenenrichtlijn 2003/109/EG en het Handvest van de grondrechten van de EU. Ook het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) biedt in voorkomende gevallen soelaas.

Lidmaatschappen: Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA), de Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingenzaken (WRV), de VAR – Vereniging voor Bestuursrecht en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Zij doceert bij de Stichting Migratierecht Nederland.

Bestuurslid Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten

Bestuurslid Stichting Barokopera Amsterdam

mr. drs. M. Wiersma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Vreemdelingenrecht / Vreemdelingenbewaring
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.