+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl

Als een geschillencommissie een bindend advies heeft gegeven waarmee u het oneens bent, had u tot voor kort maar weinig mogelijkheden om het advies ongedaan te maken.

Een bindend advies kon namelijk alleen door de rechter worden vernietigd, als de inhoud of de manier waarop deze tot stand was gekomen, door de rechter als onaanvaardbaar werd beschouwd. U kunt daarbij denken aan een ernstig gebrekkige motivering of schending van fundamentele beginselen van een behoorlijk procesrecht (zoals het beginsel van hoor- en wederhoor). Deze manier van toetsen door de rechter wordt ook wel ‘marginale toetsing’ genoemd.

Maar nu is dat anders. Als gevolg van een Europese richtlijn (de ADR-richtlijn) is er vanaf 9 juli 2015 voor de consument een mogelijkheid bijgekomen om een bindend advies op inhoudelijke gronden door de rechter te laten vernietigen. Kort samengevat komt dat argument erop neer dat de geschillencommissie niet voorbij mag gaan aan ‘dwingend’ consumentenrecht ten nadele van de consument. Dwingend recht wil zeggen dat je in een contract daarvan niet kunt afwijken. Er is bij consumenten op veel onderdelen sprake van dwingend recht, bijvoorbeeld:

·informatieverstrekking,

·contractsluiting,

·te leveren kwaliteit,

·ontbinding overeenkomst.

Op al dit soort punten is er dus een kans dat u met succes naar de rechter kunt om het bindend advies aan te vechten.

U kunt Merijn de Jong en Erwin Dingenouts vragen om advies en rechtsbijstandverlening inzake vernietiging van een bindend advies. Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt die het geschil dekt, bent u vrij in het kiezen van uw advocaat die dan door uw verzekeraar betaald zal moeten worden (zie voor meer informatie daarover hier ).