+31 (0)10 71 44 600 info@inigo.nl
Energie en water

Geschillen tussen particulieren en energiebedrijven vormen een vreemde eend in de bijt in het overeenkomstenrecht. Hoewel het hier veelal gaat om situaties waarbij er sprake is van een overeenkomst (net als in het reguliere overeenkomstenrecht) geldt als bijzonderheid dat er specifieke energieregelgeving (Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, en de Warmtewet alsmede daaruit voortvloeiende secundaire regelgeving) bestaat in Nederland.

Op de nakoming van die specifieke regelgeving ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toe. Zo nodig treedt de ACM handhavend op. Voor geschillen met de netbeheerder wegens schending van die specifieke (publieke) regelgeving bestaat een afzonderlijke procedure bij de ACM. Afhankelijk van het geschil kan derhalve gekozen worden voor het voorleggen van het geschil aan ofwel de rechter, ofwel de ACM.

Er is meestal overigens nog een derde keuze mogelijk, namelijk dat het geschil voor te leggen is aan de geschillencommissie Energie en Water. De keuze kan van vele omstandigheden afhangen, zoals onder andere: de vaste lijn in de jurisprudentie van de desbetreffende instantie en de

daaruit gedestilleerde inschatting van de slagingskans; de doorloopsnelheid van zaken en/of de mogelijkheid van een spoedprocedure; (de afwezigheid van) proceskostenrisico; de kosten van de procedure. Het is in alle gevallen verstandig u eerst voor te laten lichten door een ter zake deskundige advocaat voordat u een keuze maakt (in het geval u voornemens bent zonder advocaat te procederen).

U kunt hiertoe contact opnemen met Erwin Dingenouts.

Ook in het geval er afsluiting van energielevering of waterlevering dreigt, is het van belang direct rechtshulp in te schakelen. Hoe sneller, hoe groter de kans dat afsluiting voorkomen kan worden. In situaties waarin er een verstekvonnis bestaat (en u dus niet in de procedure bent verschenen) gaat er bovendien op enig moment een korte termijn van 4 weken lopen waarbinnen u alsnog zelf een verzetprocedure moet starten als u het niet eens bent met die uitspraak. Na die termijn kunt u bezwaren tegen het vonnis in beginsel niet meer inhoudelijk door de rechter laten toetsen. Ook hier is het dus zaak snel een advocaat in te schakelen.